Prikazano je od 1-8 od ukupno 8

Predstavničke i izvršne insitucije i modeli vlasti u lokalnim samoupravama

250
Free

Ovo predavanje se bavi institucinalnim dizajnom lokalnih samouprava. Predavanje se sastoji od četiri lekcije u kojima se obrađuju teme institucija i modela vlasti u komparativnom pregledu, modelu vlasti i...

Free

Istorijski razvoj lokalne samouprave u Srbiji (1804. – 1990.)

150
Free

Ovo predavanje ima za cilj da uputi polaznike u istorijski razvoj lokalne samouprave u Srbiji. Predavanje se sastoji iz tri lekcije koje se bave različitim vremenskim periodima.

Free

Zaštita građana na lokalnom nivou

250
Free

Ovo predavanje ima za cilj da polaznike uputi u instituciju lokalnog zaštitnika građana, opšti pravni okvir za uspostavljanje i rad ove institucije, praksu rada u jedinicima lokalnih samouprava u...

Free

Nadležnosti i poslovi lokalne samouprave

250
Free

Ovaj kurs ima za cilj da polaznike uputi u nadležnosti jedinica lokalne samouprave u Srbiji, poslove koji su joj u izvornoj nadležnosti i poslove koji su preneti sa centralnog...

Free

Civilno društvo i lokalne politike

250
Free

Ovo predavanje se bavi temama na koji način građani i organizacije civilnog društva učestvuju u kreiranju lokalnih politika, kakav je okvir u Srbiji i koji su primeri dobre prakse. Predavanje...

Free

Mreža lokalne samouprave u Srbiji

250
Free

Ovaj kurs ima za cilj da polaznike uputi u nivoe lokalne samouprave u Srbiji, njihovu mrežu, nadležnosti i razlike.

Free

Lokalni ekonomski razvoj – pokretač lokalne samouprave – od teorije do prakse u Srbiji

250
Free

Ovo predavanje se bavi lokalnim ekonomskim razvojem. Sastoji se od šest lekcija u kojima se obrađuje pojam lokalnog ekonomskog razvoja, koncept i istorijski razvoj, instrumenti lokalnog ekonomskog razvoja, pravni...

Free

Lokalna samouprava – teorijski okvir

252
Free

Ovo predavanje služi da polaznike uputi u osnove lokalne samouprave i ključne pojmove koji se svakodnevno susreću. Predavanje se sastoji od dve lekcije.

Free
 michaeltaschesale